:: Pobierz wzory dokumentów urzędowych

Poniżej znajduje się lista dokumentów zawartych w paczce:

W urzędzie

:: Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
:: Likwidacja działalności
:: Odwołanie od decyzji
:: Odwołanie od decyzji 1 instancji
:: Odwołanie od orzeczenia wojskowego komendanta uzupełnień
:: Odwołanie pełnomocnictwa
:: Oświadczenie celne 1
:: Oświadczenie celne 2
:: Oświadczenie celne 3
:: Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego
:: Pełnomocnictwo ogólne
:: Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu
:: Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe
:: Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności
:: Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
:: Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu
:: Potwierdzenie zawarcia umowy o kooperacji
:: Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji
:: Propozycja rozwiązania umowy
:: Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego
:: Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
:: Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń
:: Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru
:: Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rekojmia
:: Propozycja zawarcia umowy najmu
:: Propozycja zmiany ustaleń umowy
:: Przelew wierzytelności hipotecznej
:: Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków
:: Upoważnienie do udziału i głosowania na zebraniu
:: Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń
:: Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
:: Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
:: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
:: Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
:: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
:: Wniosek o rozstrzygnięcie sporu
:: Wniosek o sprostowanie oczywistejpomyłki pisarskiej
:: Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
:: Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
:: Wniosek o uzupełnienie decyzji
:: Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji
:: Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
:: Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego 1
:: Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego 2
:: Wypowiedzenie umowy najmu
:: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
:: Wzór pisma dotyczącego sprzedaży konsygnacyjnej
:: Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży
:: Wzór uzgodnień w zakresie przeprowadzonej kontrli sanitarnej
:: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
:: Zastrzeżenia do projektu decyzji
:: Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży
:: Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umowy
:: Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży
:: Zawieszenie działalności gospodarczej
:: Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności
:: Zgłoszenie działalności gospodarczej
:: Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej
:: Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji
:: Zgłoszenie zmiany umowy spółki
:: Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej
Liczba dokumentów w paczce: 62

Koszt pobrania wzorów wynosi jedynie 5 zł netto.
Wyślij SMS na podany poniżej numer, o podanej treści doładowując tym samym swoje wirtualne konto o 500 kredytów. Po otrzymaniu potwierdzenia SMS - wpisz w pole poniżej otrzymany SMSem login składający się z 7 liter i 4 cyfr [Na przykład: ABCDEFG1234] i naciśnij OK.
Uzyskasz wtedy możliwość pobrania paczki.Możesz też pobrać wzory wszystkich 585 umów za jednym razem, za cenę 27 zł netto.
W tym celu Przejdź na stronę usługi dużej paczki.

W razie problemów z obsługą, lub w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji pisz tutaj: reklamacje. Usługa płatnego dostępu została przygotowana
przy współpracy z systemem Cashbill. Działa ona na zasadzie elektronicznego portfela, w którym przechowywane są twoje kredyty.